KTU IF studentė Vaiva Šarauskytė: „Turėti akademinį mentorių – unikali patirtis.”

2021-03-15

Please see English below

 Mentorystės programoje dalyvaujanti Informatikos fakulteto (IF), Programų sistemų studentė Vaiva Šarauskytė kartu su savo mentore Vida Drąsute, nusprendė pasidalinti savo sėkmės istorija ir papasakoti, kodėl naudinga dalyvauti programoje ir pasirinkti akademinį mentorių. „Pradžioje žodis „mentorius” skambėjo gan mistiškai, kaip toks žodis, apie kurį daug kartų girdėjau TED (Technology Entertainment Design) konferencijų pranešėjų kalbose, bet niekad negalvojau, kad ir pati patirsiu, ką iš tiesų reiškia turėti mentorių“, – savo prisiminimais dalinasi antrakursė Vaiva.

Studentė džiaugiasi, kad Kauno Technologijos universiteto (KTU) Karjeros ir paslaugų centras sutelkė daug patirties turinčius savo srities žinovus – mentorius. Jie noriai skiria studentams savo laiką, dalinasi žiniomis, įtraukia į įdomias iniciatyvas ar mokslinę veiklą. Vaiva teigia, kad būtent dėl šios priežasties ir nusprendė pasinaudoti GUIDed programos teikiamomis galimybėmis.

Studentė atskleidžia pozityvias savo mintis apie mentorę Vidą Drąsutę ir dalinasi pažinties istorija: „Mano ir mano akademinės mentorės istorija kiek neįprasta – kai susipažinome ji dar nebuvo mentorė. Pradėjus bendrauti, mane sužavėjo jos žingeidumas, įžvalgumas bei optimizmas, tarptautiniai projektai, kuriuos ji koordinuoja ir, kuriuose siekiama prasmingų rezultatų,  o taip pat, žinoma, ir jos vykdomų tyrimų sritis – inovatyvūs informacinių technologijų (IT) sprendimai švietime. Neužilgo sutarėme, jog ji suteiks man galimybę išbandyti savo žinias tarptautinėje komandoje, t. y. prisidėti prie vieno tarptautinio projekto veiklų, o kartu taps ir mano akademine mentore.“

„Turėti akademinį mentorių – unikali patirtis. Nėra jokios knygelės su taisyklėmis, tarpusavio ryšį kuriame pačios“, – teigiama patirtimi dalinasi studentė. Vaiva pabrėžia, kad mentorės dėka gali tobulėti, sužinoti naujų dalykų, prisidėti prie tarptautinio švietimo projekto įgyvendinimo. Taip pat įgyti naujų pažinčių, dalyvauti mokymuose, bendrauti su įmonių atstovais. „Esu dėkinga ir dėl to, jog mano mentorė man suteikia daug grįžtamojo ryšio apie mano veiklą, padeda augti, taip pat visada pakonsultuoja ir su studijomis susijusiais klausimais“, – atskleidė antrakursė.

„Mentorių galėtų turėti kiekvienas studentas“, – papildo Bendradarbiavimo vystymo koordinatorė IF, akademinė mentorė Vida Drąsutė. Pasak jos, mentorystė, tai ne tik buvimas sektinu pavyzdžiu kitam. Tai motyvacija sau pačiam pasitempti ir tobulėti, kartu ir dalinimasis savo sukaupta patirtimi ir žiniomis, tuo pačiu peržvelgiant ir pagerinant savo veiklą, akiračio plėtimas, nusistovėjusios darbo metodikos išjudinimas ir pakėlimas į aukštesnį lygį. Konsultacijos ir pokalbiai su studentais, matymas kaip jie auga ir kaip žiba jų akys noru siekti užsibrėžtų tikslų, malonus bendravimas, pagalba, sprendimų paieška – visa tai paįvairina rutininį darbą, gerai nuteikia.

„Natūralu, kad mentorius nėra visažinis, todėl čia labiau svarbus aktyvumas, bendradarbiavimas, noras ir motyvacija padėti kitam. Iškilus iššūkiui, ieškau būdų ir atsakymų kaip nukreipti studentą tinkama kryptimi, pavyzdžiui, rekomenduoju tinkamus kursus online (čia puikiai pasitarnauja MAIK, pvz. Coursera sistemoje) ar tarp kolegų randu specialistų, galinčių pakonsultuoti reikiama tema. Vieni kreipiasi dėl iškilusių sunkumų, susijusių su studijomis, kiti – dėl pagalbos pradėti mokslinę veiklą, noro parašyti straipsnį, atlikti analizę, dalyvauti konferencijoje. Šioje vietoje svarbi komunikacija ir bendradarbiavimas su dėstytojais. Patariu į kurį dėstytoją vienu ar kitu klausimu studentas galėtų kreiptis“, – savo mentorystės patirtimi dalinasi Vida Drąsutė.

KTU mentorystės programa džiaugiasi ir mentoriai, ir jų ugdytiniai. Studentė Vaiva Šarauskytė dėkoja už programos organizavimą ir dalinasi patirtimi ne tik apie akademinę, bet ir apie pradžios bei karjeros mentorystę: „Be akademinės mentorės, pirmo kurso pradžioje turėjau ir nuostabią pradžios mentorę, kuri visai mano grupei labai padėjo integruotis į naujas studijas pirmaisiais mėnesiais. Antrame kurse taip pat jau turiu ir karjeros mentorę. Susitikimai su ja man labai naudingi – mentorė su užsidegimu pasakoja apie technologijų sritį, noriai stengiasi padėti išspręsti visus su karjera susijusius rūpimus klausimus.“

Pozityvios mentorės ir jos ugdytinės patirtys rodo, kad mentorystės programa – orientuota į pagalbą studentui, tačiau neįkainojamos naudos suteikia ir pačiam mentoriui.

IF šiuo metu turi 25 akademinius mentorius, kuriuos studentai gali rinktis prisijungę prie KTU Akademinės informacinės sistemos (AIS). Mentorių galima rinktis bet kuriuo metu semestro eigoje. Kiekvienas mentorius išsiskiria savo asmeninėmis savybėmis ir skirtingomis tyrimų sritimis. Kokiomis tyrimų sritimis domiesi Tu? Ar radai tinkamą mentorių? O gal reikia pagalbos studijų klausimais?

Rinkis akademinį mentorių dabar, prisijungęs prie KTU AIS!

Turi klausimų apie mentorystę? Nedvejok ir kreipkis į KTU Mentorystės programos koordinatorę Mildą Kizelevičiūtę arba fakulteto koordinatorę Gintarę Lukoševičiūtę.

Daugiau informacijos apie mentorystės programą KTU gali rasti ČIA.

 


Vaiva Šarauskytė, a student of Software Systems at the Faculty of Informatics (IF) participating in the mentoring program, together with her mentor Vida Drąsute, decided to share their success story and explain why it is useful to participate in the program and select an academic mentor. “At first, the word “mentor“ sounded quite mystical, like the word which I have heard many times in speeches by TED (Technology Entertainment Design) conference speakers, but I had never thought I would experience for myself what it means to have a mentor“, – says a student Vaiva.

The student is glad that the Career and Education Centre of Kaunas University of Technology (KTU) has brought together different kinds of mentors who are experienced experts in their field. Mentors willingly devote their time to students, share knowledge, engage them in interesting initiatives or research activities. Vaiva admits that exactly for this reason she has decided to take advantage of the opportunities provided by the GUIDed program.

The student reveals her positive thoughts about her mentor Vida Drąsutė and shares the story of their acquaintance: “The story of me and my academic mentor is a little bit unusual – when we met she had not been a mentor yet. When I started communicating, I was fascinated by her curiosity, foresight and optimism. Also, I liked the international projects she coordinates and produces meaningful results. And of course, I was delighted by her field of research – innovative information technology (IT) solutions in education. We soon agreed that she will provide me the opportunity to test my knowledge in an international team, that is to say – to contribute to the activities of one international project and at the same time she will become my academic mentor.“

Having an academic mentor is a unique experience. There is no booklet with rules, we create interconnection ourselves”, – Vaiva shares a positive experience. The student also emphasizes her gratitude to the mentor that she can improve, learn new things, contribute to the implementation of an international education project. Moreover, Vaiva also feels glad for opportunities to gain new acquaintances, participate in various training, communicate with representatives of companies. “I am also grateful that my mentor gives me a lot of feedback about my activities, helps me to grow, and always consults on issues related to studies,“ –  says the student.

Every student could have an academic mentor”, – adds Vida Drąsutė, Cooperation Development Coordinator and academic mentor at IF. According to her, mentoring is not only being a role model for others and self-motivation to improve, but also sharing of experience and knowledge while reviewing and improving your activities, broadening of horizons, moving and changing of established work methodology to a higher level. Consultations and conversations with students, seeing how they grow and how their eyes shine with the desire to achieve the set goals, pleasant communication, help, search for solutions – all of these subjects diversify the routine work and make you feel good.

“It is a natural thing that mentor is not omniscient, therefore your activities and cooperation together, willingness and motivation to help others are the most important points. When a challenge arises, I look for ways and answers to direct my student to the right direction, for example, I recommend suitable courses online (For instance MAIK in the platform of Coursera) or I try to find specialists among colleagues at the Faculty who can advise on the required topic. Some of the students contact me because of difficulties related to their studies, others ask for help to start a research or willingness to write an article, perform analysis or participate in the conference. Thus, in this case, communication and cooperation with lecturers are relevant. As a mentor I advise the student which lecturer to contact regarding one question or another“, – shares her experience and insights Vida Drąsutė, a mentor at the Faculty of Informatics.

Therefore, both mentors and their students are delighted by the mentorship program at KTU. Student Vaiva Šarauskytė is grateful for organizing the program and sharing her experience not only about academic mentorship, but also about peer and career mentoring: “I also already have a career mentor in my second year of studies. Meetings with her are very useful for me – the mentor is passionate about the field of technology and is willing to help to solve all my career-related concerns.”

The positive experience of the mentor and her students shows that the mentorship program is focused on helping students, but also provides invaluable benefits to the mentor himself.

At the moment IF has 25 academic mentors. You can select your academic mentor at Academic Information System (AIS) of KTU. All of them are different personalities and interested in different areas of research. An academic mentor also assists students in the selection of subjects, advises on study activities and directs to the appropriate lecturer if needed. An academic mentor also assists in starting a research activity, writing articles, attending conferences and advises on related issues. In which areas of research are you interested? Have you already found the suitable academic mentor? Or maybe do you need some help with issues related to studies?

Select your  Academic Mentor on the KTU AIS!

Do you have some questions? Please contact KTU Mentorship Program Coordinator Milda Kizelevičiūtė or your Coordinator at the Faculty Gintarė Lukoševičiūtė.

More information about mentorship, its benefits and students‘ feedback can be found here.